cosplay无下限裸体

cosplay无下限裸体

又方∶捣韭根汁,滴儿鼻口,大豆许。饼子若粟米大时可灸七饼,若如榆荚大,灸七炷即瘥。

以麝香、大蒜,和捣,以羊脂和,着以筒中带之,大良。《产经》云∶夫产难者,胞胎之时诸禁不慎,或触犯神灵,饮食不节,愁思带胸,邪结脐下,阴阳失理,并使难产也。

热盛心下满,口焦燥欲饮,饮随呕吐,不安饮食也。内容:《病源论》云∶小儿初生恶血,儿咽入腹,令心腹痞满,儿不能饮乳,谓之难乳。

又云∶治饮食中蛊毒,令人腹内坚痛,面目青黄,淋露骨立,色变无常方∶雄黄、丹砂、藜芦各一两,捣筛,旦以井花水服一刀圭,当吐蛊毒。饼子若粟米大时可灸七饼,若如榆荚大,灸七炷即瘥。

 <篇名>治妇人月水腹痛方第二十二内容:《病源论》云∶月水来腹痛者,由劳损血气,体虚受风冷,故令痛也。夫五情善恶,七神所禀,无非乳而生化者也。

遂不思故而其怨咎于药,此药正不宜以病进时服也,当以病退时服之。今按∶煮桃皮洗之,煮枸杞洗亦良。

Leave a Reply